Groep 3

Informatie groep 3

De groepen 3 worden begeleid door Joke Strijbosch (3/4) en Marieke Korteweg (3) met ondersteuning van Laura de Kort en Antoinette Munster.

In groep 3 staat het leren lezen volgens de methode Veilig leren lezen centraal. De methode is op de volgende manier opgebouwd: de kinderen krijgen structuurwoorden met de daarbij behorende letters aangeboden. In het eerste half jaar leren de kinderen alle letters, in de tweede helft van het jaar ligt de nadruk op het tempo lezen en begrijpend lezen. In de eerste helft van het schooljaar is spelling een onderdeel van de leesmethode. Na de kerst starten we met de spellingmethode Staal die ook gebruikt wordt in groep 4 t/m 8. De kinderen leren al snel, met behulp van een planbord, zelfstandig op niveau werken. De bij de leesmethode behorende leerlingensoftware is zowel thuis als op school te gebruiken.

De schrijfmethode Pennenstreken sluit aan bij de leesmethode.

We beginnen met het schrijven in blokschrift. Aan het eind van het schooljaar wordt het lopend schrift geïntroduceerd. Het aanleren van de schrijfletters wordt visueel, motorisch en verbaal ondersteund.

Voor het rekenen werken we dit jaar voor het eerst met de rekenmethode Semsom in groep 3 en 4. Deze methode sluit goed aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dagelijks wordt er ook aan spelend en bewegend leren gedaan. Daarnaast leren de kinderen werken in een werkboekje. Kinderen leren rekenproblemen formuleren en ontdekken dat er voor elk probleem vaak meer dan één oplossingsstrategie is. Rekenonderwerpen zijn o.a. heen- en terug tellen tot 100, tellen met sprongen van 2, 5 en 10, rekenen met alle munten en met biljetten van 5 en 10 Euro, klokkijken met hele en halve uren, meten, wegen, splitsen en er wordt aandacht besteed aan getalbetekenis en rekenbegrippen.

De kinderen maken op verschillende manieren kennis met de wereld om hen heen. Voor wereldoriëntatie richten we ons op de wereld dichtbij. We leven mee met de seizoenen van het jaar. We bezoeken het bos en ontdekken onze eigen stad. We maken ook gebruik van informatieve filmpjes zoals Huisje Boompje Beestje. Ook verkeer staat na de kerstvakantie op het programma

Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden wordt ook aandacht besteed aan kunst en cultuur. Dit zijn de meer creatieve vakken zoals muzikale vorming, drama, beeldende vorming en tekenen.

Ook dit schooljaar werken we op vrijdagochtend in circuitvorm. Het circuit bestaat uit een taal/lees-, een reken- en een constructieonderdeel. De groepen drie en vier werken tijdens het circuit groepsdoorbroken.

Dagelijks is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en de groepsprocessen die plaatsvinden in de klas. De methode Vreedzaam gebruiken wij om voor iedereen op onze school een zo prettig mogelijk leef- werk- en leerklimaat te scheppen.

Eén keer per week wordt er een gymles gegeven op school. Hiervoor hebben de kinderen een tasje nodig met gymschoenen en gymkleding. De nadruk bij de gymles ligt op het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Daarnaast besteden we aandacht aan spelinzicht en sportiviteit. Ook spelen de kinderen op de lange schooldagen ’s middags extra buiten.

In de ochtendpauze mag ieder kind iets kleins te eten en iets te drinken meebrengen. Schoolbreed is afgesproken dat we op dinsdag- en op donderdagochtend “gruiten”: Dat wil zeggen dat we op die dagen groente of fruit eten.