Groep 3

Informatie groep 3

De leerkrachten voor groep 3 zijn dit jaar:

3a: Joke Strijbosch

3b: Marieke Korteweg en Antoinette Munster

In groep 3 staat het leren lezen volgens de methode Veilig leren lezen centraal. De methode is op de volgende manier opgebouwd: de kinderen krijgen structuurwoorden met de daarbij behorende letters aangeboden. In het eerste half jaar leren de kinderen alle letters, in de tweede helft van het jaar ligt de nadruk op het tempo lezen en begrijpend lezen. Het gehele schooljaar is spelling een onderdeel van de leesmethode. Er wordt veel gebruik gemaakt van digitaal materiaal. Ook leren de kinderen al snel, met behulp van een planbord, zelfstandig op niveau werken. De bij de methode behorende leerlingensoftware is zowel thuis als op school te gebruiken.

De schrijfmethode Pennenstreken sluit aan bij de leesmethode.

We beginnen direct met het lopende schrift. Het aanleren van de schrijfletters wordt visueel, motorisch en verbaal ondersteund.

Rekenen (Wereld in Getallen) staat in groep 3 vooral in het teken van kennismaking met het vakgebied. We rekenen vanuit een voorstelbare context, met realistische situaties vanuit de belevingswereld van het kind. Kinderen leren rekenproblemen formuleren en ontdekken dat er voor elk probleem vaak meer dan één oplossingsstrategie is. Kinderen leren o.a. heen- en terug tellen tot 100, tellen met sprongen van 2, 5 en 10, rekenen met alle munten en met biljetten van 5 en 10 Euro, klokkijken met hele uren, meten, wegen, splitsen en er wordt aandacht besteed aan getalbetekenis.

De kinderen maken op verschillende manieren kennis met de wereld om hen heen. Wekelijks wordt het natuurprogramma ‘Huisje boompje beestje’ via Schooltelevisie bekeken. In de tweede helft van het jaar gaat groep 3 wekelijks naar het bos. We gaan daar van alles beleven. Regelmatig gaat er een vakdocent mee. Ook verkeer staat na de kerstvakantie op het programma, hierbij wordt gewerkt uit de methode ‘Klaar over’.

Natuurlijk zijn er ieder jaar activiteiten die samenhangen met de seizoenen en de jaarfeesten. Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden wordt ook aandacht besteed aan ‘kunst en cultuur’. Dit zijn de meer creatieve vakken zoals muzikale vorming, drama, beeldende vorming en tekenen.

Dagelijks is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en de groepsprocessen die plaatsvinden in de klas. De methode ‘De vreedzame school’ gebruiken wij om voor iedereen op onze school een zo prettig mogelijk leef- werk- en leerklimaat te scheppen.

Naast de methodegebonden vakken werken de kinderen ook regelmatig met ontwikkelingsmaterialen uit de kast. De kinderen zijn dit gewend vanuit de kleutergroepen en zo wordt ook op een andere manier gewerkt aan de lees- en rekenontwikkeling en aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Eén keer per week wordt er een gymles gegeven op school. Hiervoor hebben de kinderen een tasje nodig met gymschoenen en gymkleding. Als het te realiseren is krijgt groep 3 na de kerstvakantie, onder begeleiding van de vakleerkracht, een keer in de week bewegingsonderwijs in het Gastland.

De nadruk bij de gymles ligt op het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Daarnaast besteden we aandacht aan spelinzicht en sportiviteit. Ook spelen de kinderen op de lange schooldagen ’s middags extra buiten.

In de ochtendpauze mag ieder kind iets kleins te eten en iets te drinken meebrengen. Schoolbreed is afgesproken dat we op dinsdag- en op donderdagochtend gaan “gruiten”: Dat wil zeggen dat we op die dagen groente of fruit eten.