Groep 8

 

De leerkrachten voor groep 8 dit jaar zijn:

Groep 8a: Rob Diepenbroek en Linda Achterberg (woensdag)

Groep 8b: Richard Verkerk en Antoinette Munster (woensdag)

In groep 8 worden zaken als zelfstandig werken, verantwoordelijkheid en het omgaan met keuzes steeds belangrijker. Dit uit zich tijdens de klassikale lessen, maar ook bij het verwerken van opdrachten, bijvoorbeeld wanneer een kind zelf het tijdstip van verwerking moet kiezen.

Huiswerk komt in groep 8 structureel aan bod, de kinderen hebben hiervoor een agenda aangeschaft via school. Met de agenda leren de kinderen om huiswerk te plannen.

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee met als doel het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en daarmee het bevorderen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op het VO.

Voor groep 8 hebben we het volgende afgesproken m.b.t. huiswerk:

  • De leerlingen bereiden thuis een spreekbeurt voor.
  • De leerlingen bereiden thuis een boekverslag voor.
  • De leerlingen krijgen voor de toetsen van de vakken behorende bij wereldoriëntatie leerwerk mee in de vorm van een topografiekaartje, samenvatting en het werkboekje met de gemaakte opdrachten.
  • De leerlingen bereiden de toetsen van Engels thuis voor.
  • Leerlingen kunnen individueel werk mee naar huis krijgen wanneer het extra inoefenen van stof als nuttig wordt ervaren of als ze hun werk op school niet voldoende af hebben gekregen.

Technisch lezen krijgt in groep 8 nog steeds veel aandacht. De eerder gestarte werkwijze aangepast op het leesniveau van de kinderen is goed bevallen. Daarom hebben we gekozen om technisch lezen in groep 8 op deze manier voort te zetten en zo het leesniveau uit te breiden. We maken hierbij gebruik van de Estafettelopers uit de methode: ‘Estafette’.

Structureel hebben we ruimte ingepland voor stillezen in leesboeken die de kinderen zelf hebben uitgekozen en voor klassikaal, hardop lezen in een klassenboek.

Voor begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip”. Dit is een methode waarbij de kinderen aan de hand van teksten uit het dagelijkse nieuws verschillende leesvaardigheden inoefenen.

Bij Nieuwsbegrip werken we in niveaugroepen. Dit houdt in dat de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 groepsdoorbroken werken met een tekst en leesstrategie passend bij hun niveau. Op maandagmiddag en donderdagmiddag zijn hier vaste momenten voor ingeruimd. Het kan dus zijn dat uw kind dan een gedeelte van de middag les krijgt van een andere leerkracht. Een van de redenen waardoor we voor deze werkvorm hebben gekozen is dat uit onderzoek blijkt dat begrijpend lezen moeilijk te leren is wanneer er teksten aangeboden worden die ver onder of boven het niveau van de leerling zijn.

Voor spelling en taal maken we gebruik van de Taalactief-methode. Bij het vakgebied spelling staat vooral de werkwoordspelling centraal. Naast herhaling van de tegenwoordige tijd, krijgen de verleden en voltooide tijd veel aandacht. Natuurlijk is er ook aandacht voor de spellingcategorieën, waarbij vooral de weetwoorden veel aan bod komen. De leerlingen krijgen iedere week een aantal nieuwe spellingproblemen aangeboden, waar ze aan het eind van het thema een dictee over krijgen.

Bij taal wordt gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat binnen verschillende thema’s (politiek, vrienden, reizen, helden, rampen, media, verschillen en andere wereld). Er wordt ook weer veel aandacht besteed aan het woordbenoemen en zinsontleden.

We hebben gekozen om extra lestijd te stoppen in werkwoordspelling. Naast het uitbreiden van de werkwoordregels van groep 8 kiezen we ervoor om intensief te blijven herhalen van de beginselen van werkwoordspelling uit het werkboek van groep 7.

In groep 8 blijven de kinderen verbonden schrijven, met aandacht voor netheid en tempoverhoging. Dit is belangrijk omdat verbonden schrift een betere basis is voor het op tempo schrijven dan blokletters. Vanaf januari start de instructie van het blokschrift.

Voor begrijpend lezen werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een heel actuele methode waarbij kinderen a.d.h.v. teksten uit het hedendaagse nieuws verschillende leesvaardigheden inoefenen. Hiervoor zal uw kind soms gevraagd worden om thuis het nieuws wat extra te volgen. Bij begrijpend lezen werken we groepsoverstijgend. Dit houdt in dat de kinderen hier op hun eigen niveau mee aan de slag kunnen en deze les in een andere klas kunnen volgen.

Bij rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in Getallen. De leerlingen gaan dit leerjaar o.a. aan de slag met de telrij tot een miljard, bewerkingen voor optellen/aftrekken tot 1.000.000, het cijferend vermenigvuldigen en aftrekken.

In groep 7 is er veel aandacht geweest voor breuken en kommagetallen en in groep 8 wordt deze kennis nog verder uitgebreid. Er wordt veel aandacht besteed aan de verhouding tussen breuken, kommagetallen en procenten. Het hoofdrekenen krijgt veel aandacht en daarnaast oefenen de kinderen met cijferen en contextopgaven. Ook de rekenmachine komt aan bod. Daarnaast vindt er een vervolg plaats op het rekenen met (inhouds-)maten en het maken en aflezen van verschillende grafieken.

De wereldoriëntatievakken bestaan uit aardrijkskunde (Meander), geschiedenis (Brandaan) en natuur en techniek (Naut).

Met aardrijkskunde houden we ons bezig met de thema’s: water; werk en energie; de aarde beweegt; streken en klimaten; allemaal mensen.

Bij geschiedenis zijn het de thema’s: De gouden eeuw; de Franse tijd; het ontstaan van de democratie; twee wereldoorlogen; opnieuw oorlog.

Tot slot zijn de thema’s voor natuur en techniek: natuurlijke verschijnselen; materiaal uit de natuur; techniek om ons heen; voortplanting; aarde in het heelal.

Voor het vak verkeer hebben we de methode: “Klaar…….over!”.

Bij Engels maken we gebruik van de methode: “Take it easy”. De aandacht ligt hierbij vooral op de communicatie, woordenschat en spreekvaardigheid. Grammatica en spelling worden meegenomen maar spelen een ondergeschikte rol, dit komt aan bod in het voortgezet onderwijs. “Take it easy” is een methode die volledig digitaal is en waarbij een native speaker de kinderen het Engels aanleert uiteraard onder begeleiding van de leerkracht.

Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden komen de creatieve vakken als muzikale vorming, beeldende vorming en kunst en cultuur aan bod. Dramatische vorming vindt, behalve tijdens speciale projecten en als onderdeel van methodische lessen, ook plaats bij de uitvoeringen voor het kindertheater. Op de daarvoor geplande vrijdagmiddagen werken we groepsoverstijgend aan kunst en cultuur (de kunst- en cultuurmiddag), er worden excursies georganiseerd en er worden technieklessen gegeven. Muziek en drama komen aan het einde van het schooljaar, tijdens de voorbereiding voor het eindfeest van groep 8, veelvuldig aan bod.

In groep 8 wordt ingezet op het gebruik van de laptops. Vier keer per week hebben we allemaal een laptop tot onze beschikking. We oefenen hierop extra het automatiseren voor rekenen en spelling en maken er extra nieuwsbegrip lessen op. Tevens besteden we aandacht aan de gevaren van het internet en het digitaal ‘pesten’

Naast alle vak- en vormingsgebieden wordt er veel aandacht besteed aan het feit dat de kinderen aan het eind van het jaar de basisschool gaan verlaten. De kinderen veranderen van kind naar tiener; ze verlaten de beschermde, kleine basisschool en krijgen andere interesses. Deze en andere zaken die met de sociale en emotionele ontwikkeling te maken hebben komen aan bod tijdens diverse lessen en in gesprekken met betrekking tot de hele overstap van basis- naar voortgezet onderwijs.

Uiteraard speelt het hele proces van basisschool naar voortgezet onderwijs een belangrijke rol in dit jaar. Meer hierover leest u in hoofdstuk  5 ‘van A tot Z’ onder kop c.  van de schoolgids. Eind september organiseren we hier ook een informatieve ouderavond over.

Aan het einde van het jaar gaan de kinderen op schoolkamp en bereidt de groep de afscheidsavond voor.