Groep 8

De leerkrachten voor groep 8 dit jaar zijn:

Groep 8a: Richard Verkerk en Linda Achterberg (maandag)

Groep 8b: Rob Diepenbroek en Linda Achterberg (woensdag)

In groep 8 worden zaken als zelfstandig werken, verantwoordelijkheid en het omgaan met keuzes steeds belangrijker. Dit uit zich tijdens de klassikale lessen, maar ook bij het verwerken van opdrachten, bijvoorbeeld wanneer een kind zelf het tijdstip van verwerking moet kiezen.

Huiswerk komt in groep 8 structureel aan bod, de kinderen hebben hiervoor een agenda aangeschaft via school. Met de agenda leren de kinderen om huiswerk te plannen.

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee met als doel het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en daarmee het bevorderen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op het VO.

Voor groep 8 hebben we het volgende afgesproken m.b.t. huiswerk:

  • De leerlingen bereiden thuis een spreekbeurt voor.
  • De leerlingen bereiden thuis een boekverslag voor.
  • De leerlingen krijgen voor de toetsen van de vakken behorende bij wereldoriëntatie leerwerk mee in de vorm van een topografiekaartje, samenvatting en het werkboekje met de gemaakte opdrachten.
  • De leerlingen bereiden de toetsen van Engels thuis voor.
  • Leerlingen krijgen de woordenschatbladeren mee naar huis voor Staal.
  • Leerlingen kunnen individueel werk mee naar huis krijgen wanneer het extra inoefenen van stof als nuttig wordt ervaren of als ze hun werk op school niet voldoende af hebben gekregen.
  • Kinderen hebben ‘standaard’ voor vijf dagen huiswerk, dit om bepaalde hiaten aan te pakken en om ook voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Technisch lezen krijgt in groep 8 nog steeds veel aandacht. De eerder gestarte werkwijze aangepast op het leesniveau van de kinderen is goed bevallen. Daarom hebben we gekozen om technisch lezen in groep 8 op deze manier voort te zetten en zo het leesniveau uit te breiden. We maken hierbij gebruik van de Estafettelopers uit de methode: ‘Estafette’.

Structureel hebben we ruimte ingepland voor stillezen in leesboeken die de kinderen zelf hebben uitgekozen en voor klassikaal, hardop lezen in een klassenboek.

Voor begrijpend lezen werken we met de methode “Nieuwsbegrip”. Dit is een methode waarbij de kinderen aan de hand van teksten uit het dagelijkse nieuws verschillende leesvaardigheden inoefenen.

Bij Nieuwsbegrip werken we in niveaugroepen. Dit houdt in dat de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 groepsdoorbroken werken met een tekst en leesstrategie passend bij hun niveau. Op maandagmiddag en donderdagmiddag zijn hier vaste momenten voor ingeruimd. Het kan dus zijn dat uw kind dan een gedeelte van de middag les krijgt van een andere leerkracht. Een van de redenen waardoor we voor deze werkvorm hebben gekozen is dat uit onderzoek blijkt dat begrijpend lezen moeilijk te leren is wanneer er teksten aangeboden worden die ver onder of boven het niveau van de leerling zijn.

Voor spelling en taal maken we gebruik van de methode Staal. Bij het vakgebied spelling staant vooral de herhaling en de werkwoordspelling centraal. Naast herhaling van de tegenwoordige tijd, krijgen de verleden en voltooide tijd veel aandacht. Natuurlijk is er ook aandacht voor de spellingcategorieën, waarbij vooral de weetwoorden veel aan bod komen. De leerlingen krijgen in de eerste blokken herhaling van de afgelopen jaren en daarna wat vernieuwing. iedere week een aantal nieuwe spellingproblemen aangeboden, waar ze aan het eind van het thema een dictee over krijgen.

Bij taal wordt gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat binnen verschillende thema’’s en tevens verschillende manieren van presenteren . 

In groep 8 blijven de kinderen verbonden schrijven, met aandacht voor netheid en tempoverhoging. Dit is belangrijk omdat verbonden schrift een betere basis is voor het op tempo schrijven dan blokletters. Vanaf januari start de instructie van het blokschrift.

Voor begrijpend lezen werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een heel actuele methode waarbij kinderen a.d.h.v. teksten uit het hedendaagse nieuws verschillende leesvaardigheden inoefenen. Hiervoor zal uw kind soms gevraagd worden om thuis het nieuws wat extra te volgen. Bij begrijpend lezen werken we groepsoverstijgend. Dit houdt in dat de kinderen hier op hun eigen niveau mee aan de slag kunnen en deze les in een andere klas kunnen volgen.

Bij rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in Getallen. De leerlingen gaan dit leerjaar o.a. aan de slag met de telrij tot een miljard, bewerkingen voor optellen/aftrekken tot 1.000.000, het cijferend vermenigvuldigen en aftrekken.

In groep 7 is er veel aandacht geweest voor breuken en kommagetallen en in groep 8 wordt deze kennis nog verder uitgebreid. Er wordt veel aandacht besteed aan de verhouding tussen breuken, kommagetallen en procenten. Het hoofdrekenen krijgt veel aandacht en daarnaast oefenen de kinderen met cijferen en contextopgaven. Ook de rekenmachine komt aan bod. Daarnaast vindt er een vervolg plaats op het rekenen met (inhouds-)maten en het maken en aflezen van verschillende grafieken.

Binnen de wereldoriënterende vakken werken we met de methode Blink. De methode bestaat uit: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & biologie. In groep 8 wordt er met name een verdiepingsslag gemaakt in de aangeboden kennis in de jaren hiervoor. Onderdelen als discussiëren en presenteren krijgen hierin een prominente rol. 

Bij Engels maken we gebruik van de methode: “Take it easy”. De aandacht ligt hierbij vooral op de communicatie, woordenschat en spreekvaardigheid. Grammatica en spelling worden meegenomen maar spelen een ondergeschikte rol, dit komt aan bod in het voortgezet onderwijs. “Take it easy” is een methode die volledig digitaal is en waarbij een native speaker de kinderen het Engels aanleert uiteraard onder begeleiding van de leerkracht.

Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden komen de creatieve vakken als muzikale vorming, beeldende vorming en kunst en cultuur aan bod. Dramatische vorming vindt, behalve tijdens speciale projecten en als onderdeel van methodische lessen, ook plaats bij de uitvoeringen voor het kindertheater. Op de daarvoor geplande vrijdagmiddagen werken we groepsoverstijgend aan kunst en cultuur (de kunst- en cultuurmiddag), er worden excursies georganiseerd en er worden technieklessen gegeven. Muziek en drama komen aan het einde van het schooljaar, tijdens de voorbereiding voor het eindfeest van groep 8, veelvuldig aan bod.

In groep 8 wordt ingezet op het gebruik van de laptops. Iedere leerling heeft een eigen chromebook waarop lesstof extra wordt ingeoefend. Dit naast het schriftelijke werk. 

Naast alle vak- en vormingsgebieden wordt er veel aandacht besteed aan het feit dat de kinderen aan het eind van het jaar de basisschool gaan verlaten. De kinderen veranderen van kind naar tiener; ze verlaten de beschermde, kleine basisschool en krijgen andere interesses. Deze en andere zaken die met de sociale en emotionele ontwikkeling te maken hebben komen aan bod tijdens diverse lessen en in gesprekken met betrekking tot de hele overstap van basis- naar voortgezet onderwijs.

Uiteraard speelt het hele proces van basisschool naar voortgezet onderwijs een belangrijke rol in dit jaar. Meer hierover leest u in hoofdstuk  5 ‘van A tot Z’ onder kop c.  van de schoolgids. Eind september organiseren we hier ook een informatieve ouderavond over.

Aan het einde van het jaar gaan de kinderen op schoolkamp en bereidt de groep de afscheidsavond voor.