Groep 6

Informatie groep 6

Er is dit schooljaar een combinatiegroep 5/6 en een groep 6.In groep 5/6 staat Jeroen Witters voor de klas en in groep 6 op maandag Ingeborg Neuteboom en op dinsdag t/m vrijdag Coby van Veldhuizen.We hebben ervoor gekozen om in de middagen de groepen 5 en 6 zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, zodat er voor alle groepen ook voldoende sociaal contact is met de eigen leeftijdsgroep.

In groep 6 worden zaken als zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen en het omgaan met keuzes steeds belangrijker. Daarom zullen we beginnen met wekelijks huiswerk voor spelling, zodat de kinderen de verantwoordelijkheid voor het werk voelen en leren plannen.

De kinderen zullen regelmatig leerwerk krijgen voor de wereldoriëntatievakken, zoals aardrijkskunde of geschiedenis. Daarnaast zullen de kinderen in groep 6 thuis een boekbespreking gaan voorbereiden. Nadere informatie over de boekbespreking krijgt uw kind nog mee naar huis. Incidenteel kan extra oefenstof voor taal, spelling, lezen of rekenen tot het huiswerk behoren, maar dat zullen we altijd onderling met elkaar afstemmen.

 

Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 6 zal, naast het gebruikelijke dagelijkse programma, extra aandacht besteed worden door middel van de cursus ‘Kom op voor jezelf’. Deze cursus wordt op school verzorgd door medewerkers van de GGD. De sociale vaardigheden en weerbaarheid van de kinderen staan hierbij centraal.

Technisch en begrijpend lezen krijgen in groep 6 nog steeds veel aandacht. Voor technisch lezen doen we dat aan de hand van de methode ‘Estafette’ waarin stapsgewijs verschillende leestechnieken aan bod komen. Het is de bedoeling dat de kinderen aan het eind van het schooljaar, net als bij andere vakken, niveau E6 (eind groep 6) behalen. Voor begrijpend lezen werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een actuele methode waarbij kinderen a.d.h.v. teksten uit het hedendaagse nieuws verschillende leesvaardigheden inoefenen. Wereldoriëntatie leent zich erg goed voor het combineren van beide vakgebieden. Bij de lessen worden teksten gelezen waar er klassikaal structuur aan de tekst wordt aangebracht d.m.v. een schema.

Voor spelling en taal maken we gebruik van de methode Staal. Bij het vakgebied spelling wordt er, naast de lessen over de verschillende spellingcategorieën, veel aandacht besteed aan werkwoordspelling. De leerlingen krijgen iedere week twee nieuwe spellingsproblemen aangeboden, waar ze aan het eind van het thema een dictee over krijgen. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan zinsontleding en woordbenoemen. Deze onderdelen ziet u ook terug in het huiswerk.

Bij taal wordt gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat binnen verschillende thema’s. Ook komen bijvoorbeeld spreekwoorden, situatiegebonden taal en letterlijk en figuurlijk taalgebruik aan de orde.

Er wordt van de kinderen in groep 6 verwacht dat ze volgens het aangeleerde schrift, hellend en verbonden schrijven. Dit wordt door het hele jaar ingeoefend. Tijdens de schrijflessen wordt er daarnaast extra aandacht besteed aan het temposchrijven.

Bij het rekenen wordt gebruik gemaakt van de vernieuwde methode Getal en Ruimte Junior. De kinderen gaan dit leerjaar o.a. aan de slag met de telrij t/m 100.000, bewerkingen voor optellen en aftrekken tot en met 100.000, het cijferend vermenigvuldigen en grotere deelsommen. Zij leren rekenen met breuken en kommagetallen. Daarnaast vindt er een vervolg plaats op het rekenen met (inhouds-)maten, tijd (analoog en digitaal), geld en temperatuur; onderwerpen waarbij de kinderen direct oefenen in werken met decimale breuken (kommagetallen) in een context.

Wij werken met de methode Blink aan de wereldoriënterende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De kinderen starten het thema met een onderzoeksvraag en zullen aan de hand van bronnenboeken en werkboekjes, maar ook digitaal, het thema uitdiepen.

Engels: De aandacht ligt hierbij vooral bij communicatie, woordenschat en spreekvaardigheid. Grammatica en spelling worden meegenomen, maar spelen een ondergeschikte rol. We gebruiken de methode ‘Take it easy’; een methode die gebruik maakt van een ‘native speaker’ die de kinderen het Engels aanleert. Uiteraard gebeurt dit onder begeleiding van de leerkracht. De kinderen krijgen aan het eind van het hoofdstuk woordjes mee om thuis te leren.

Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden komen de creatieve vakken als muzikale vorming, beeldende vorming en kunst en cultuur aan bod. Dramatische vorming vindt, behalve tijdens speciale projecten en als onderdeel van methodische lessen, ook plaats bij de uitvoeringen voor het kindertheater.

Alle kinderen hebben een eigen Chromebook tot hun beschikking. Deze wordt gebruikt ter ondersteuning van onze methodes, er wordt extra oefenmateriaal digitaal klaargezet voor kinderen, al dan niet adaptief. We besteden ook aandacht aan de gevaren van het internet en het digitaal ‘pesten’ en leren de kinderen zoekvaardigheden aan.

De gymlessen vinden dit jaar plaats op dinsdag van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Onze school werkt met het programma van Vreedzaam. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. Vreedzaam wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

In de ochtendpauze mag ieder kind iets te eten en/of te drinken meenemen. Schoolbreed is afgesproken dat we op dinsdag- en op donderdagochtend gaan “gruiten”: d.w.z. dat we op die dagen iets van groente of fruit meenemen. Mocht dit voor uw kind niet voldoende zijn, bijvoorbeeld na een gymles, dan kan dit eventueel aangevuld worden met een boterham.