Groep 6

Informatie groep 6

De leerkrachten voor groep 6 dit jaar zijn: Linda Achterberg en Monique Nijs

In groep 6 worden zaken als zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen en het omgaan met keuzes steeds belangrijker. Dit uit zich tijdens de klassikale lessen, maar ook bij het verwerken van opdrachten, bijvoorbeeld wanneer een kind zelf het tijdstip van verwerking moet kiezen.

Ook huiswerk komt in groep 6 aan bod. Doel van huiswerk is het omgaan ermee en het leren plannen van werkzaamheden, dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De kopieerboekjes voor taal zullen alle kinderen daarom ook mee naar huis krijgen. De kinderen zullen regelmatig huiswerk krijgen voor de wereldoriëntatievakken zoals aardrijkskunde of geschiedenis. Daarnaast zullen de kinderen in groep 6 thuis een spreekbeurt, een boekbespreking en een werkstuk gaan voorbereiden. De kinderen kiezen voor de spreekbeurt en werkstuk zelf een onderwerp, bijvoorbeeld een sport of een dier. Nadere informatie over de spreekbeurt en het werkstuk krijgt uw kind nog mee naar huis. Incidenteel kan extra oefenstof voor taal, spelling, lezen of rekenen tot het huiswerk behoren. Ook zal het voor sommige kinderen soms noodzakelijk zijn om werk uit de klas thuis af te maken. In groep 6 hoeven de kinderen nog niet met een agenda te werken.

Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 6 zal, naast het gebruikelijke dagelijkse programma, extra aandacht besteed worden door middel van de cursus ‘Kom op voor jezelf’. Deze cursus wordt op school verzorgd door medewerkers van de GGD. De sociale vaardigheden en weerbaarheid van de kinderen staan hierbij centraal.

Technisch en begrijpend lezen krijgen in groep 6 nog steeds veel aandacht. Voor technisch lezen doen we dat aan de hand van de methode ‘Estafette’ waarin stapsgewijs verschillende leestechnieken aan bod komen. Er wordt niet meer gewerkt met de vroegere AVI-niveaus. Het is de bedoeling dat de kinderen aan het eind van het schooljaar, net als bij andere vakken, niveau E6 (eind groep 6) behalen. Bij technisch lezen wordt, net als bij vakken als rekenen en spelling, gewerkt in niveaugroepen. De zwakke lezers krijgen een intensievere leesbegeleiding en de betere lezers juist meer zelfstandige opdrachten. Bij deze les worden de beide groepen 6 samengevoegd. Natuurlijk wordt er ook veel tijd ingeruimd voor stillezen in een door de leerling zelf gekozen leesboek.

Voor begrijpend lezen werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een actuele methode waarbij kinderen a.d.h.v. teksten uit het hedendaagse nieuws verschillende leesvaardigheden inoefenen. Sinds een aantal jaar werken we bij Nieuwsbegrip in niveaugroepen. Dit houdt in dat de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 groepsdoorbroken werken met een tekst en leesstrategie passend bij hun niveau. Op maandag- en donderdagmiddag zijn hier vaste momenten voor ingepland. Het kan dus zijn dat uw kind dan een gedeelte van de middag/ochtend les krijgt van een andere leerkracht. Een van de redenen waardoor we voor deze werkvorm hebben gekozen is dat uit onderzoek blijkt dat begrijpend lezen moeilijk te leren is wanneer er teksten aangeboden worden die ver onder of boven het niveau van de leerling zijn.

Voor spelling en taal maken we gebruik van de methode Taalactief. Bij het vakgebied spelling wordt er, naast de lessen over de verschillende spellingcategorieën, veel aandacht besteed aan de werkwoordspelling. De leerlingen krijgen iedere week een aantal nieuwe spellingproblemen aangeboden, waar ze aan het eind van het thema een dictee over krijgen.

Bij taal wordt gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat binnen verschillende thema’s en worden de eerste stappen gezet binnen het ontleden, in de methode wordt dit “taalverkennen”genoemd. Ook komen bijvoorbeeld spreekwoorden, situatiegebonden taal en letterlijk en figuurlijk taalgebruik aan de orde.

Er wordt van de kinderen in groep 6 verwacht dat ze volgens het aangeleerde schrift, hellend en verbonden schrijven. Dit wordt door het hele jaar ingeoefend. Tijdens de schrijflessen wordt er daarnaast extra aandacht besteed aan het temposchrijven.

Bij het rekenen wordt gebruik gemaakt van de vernieuwde methode Wereld in Getallen. De kinderen gaan dit leerjaar o.a. aan de slag met de telrij t/m 100.000, bewerkingen voor optellen en aftrekken tot en met 100.000, het cijferend vermenigvuldigen en grotere deelsommen. Zij maken kennis met breuken en kommagetallen en leren hier eenvoudige sommen mee te maken. Daarnaast vindt er een vervolg plaats op het rekenen met (inhouds-)maten, tijd (analoog en digitaal), geld en temperatuur; onderwerpen waarbij de kinderen direct oefenen in werken met decimale breuken (kommagetallen) in een context. Voorgaande jaren werd de basistoets van het rekenen beoordeeld met een 60% norm. Vanaf dit schooljaar hebben wij er als school voor gekozen om te gaan werken met een 80% norm. Deze keuze is gemaakt omdat wij merken dat wij met deze nieuwe norm een reëler beeld krijgen van de rekenvaardigheden van een kind.

De wereldoriëntatievakken splitsen zich uit in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Bij aardrijkskunde wordt dit jaar aandacht besteed aan de thema’s ‘water’, ‘werk en energie’, ‘de aarde beweegt’, ‘streken en klimaten’ en ‘allemaal mensen’. Het vak topografie wordt in de thema’s (en de toetsen!) verwerkt. Geschiedenis gaat over ‘handel overzee’, ‘slavernij’, ‘industrie in Nederland’, ‘de Tweede Wereldoorlog’ en ‘welvaart in Nederland’. Binnen het vakgebied natuur en techniek behandelen we achtereenvolgens de thema’s ‘natuurlijke verschijnselen’, ‘materiaal uit de natuur’, ‘techniek om ons heen’, ‘voortplanting’ en ‘de aarde in het heelal’.

Het vak verkeer wordt hiernaast ook nog aangeboden, aan de hand van de methode ‘Klaarover’.

Bij Engels. De aandacht ligt hierbij vooral bij communicatie, woordenschat en spreekvaardigheid. Grammatica en spelling worden meegenomen, maar spelen een ondergeschikte rol, dit komt aan bod in het voortgezet onderwijs. We gebruiken de methode ‘Take it easy’; een methode die volledig digitaal is en waarbij een ‘native speaker’ de kinderen het Engels aanleert. Uiteraard gebeurt dit onder begeleiding van de leerkracht. De kinderen krijgen aan het eind van het hoofdstuk woordjes mee om thuis te leren.

Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden komen de creatieve vakken als muzikale vorming, beeldende vorming en kunst en cultuur aan bod. Dramatische vorming vindt, behalve tijdens speciale projecten en als onderdeel van methodische lessen, ook plaats bij de uitvoeringen voor het kindertheater.

Op vrijdagmiddag werken we in bepaalde periodes in de groepen 5 t/m 8 groepsdoorbroken. Dit doen we tijdens de zogenaamde Kunst- en cultuurmiddagen. Dit zijn per schooljaar 2 periodes van 4 weken.

In groep 6 wordt ingezet op het gebruik van de laptops. Meerdere malen per week hebben we allemaal een laptop tot onze beschikking. We oefenen hierop extra het automatiseren voor rekenen en spelling en maken er extra nieuwsbegrip lessen op. Ook werken we op school aan het werkstuk en oefenen we voor Engels. Tevens besteden we aandacht aan de gevaren van het internet en het digitaal ‘pesten’.

De gymlessen vinden dit jaar plaats op de dinsdagmiddag en worden gegeven door de eigen leerkracht. 

Onze school werkt met het programma van De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

In de ochtendpauze mag ieder kind iets te eten en/of te drinken meenemen. Schoolbreed is afgesproken dat we op dinsdag- en op donderdagochtend gaan “gruiten”: d.w.z. dat we op die dagen iets van groente of fruit meenemen. Mocht dit voor uw kind niet voldoende zijn, bijvoorbeeld na een gym- of zwemles, dan kan dit eventueel aangevuld worden met een boterham.