Groep 4

Informatie groep 4 

De leerkracht voor groep 4 is dit jaar Irmgard Sontrop en Joke Strijbosch (3/4)

In groep 3 is een goede basis gelegd wat betreft lezen. Technisch zijn bijna alle kinderen in staat alle klankzuivere woorden te lezen. In groep 4 komt het erop aan om veel te oefenen, zodat het tempo omhoog gaat en moeilijkere woorden en zinnen vlot gelezen kunnen worden. Er wordt aandacht besteed aan leestekens, klemtoon en intonatie. Hiervoor wordt de methode Estafette gebruikt. We starten iedere dag met stillezen in een eigen leesboek. 

De vakgebieden rekenen en spelling maken in groep 4 een sprong voorwaarts. Voor rekenen geldt dat kinderen vlot leren rekenen met getallen tot 100. Zaken als “over een tiental heen” rekenen krijgen veel aandacht en ook komen de vermenigvuldigingen aan bod. In groep 4 is vooral de begripsvorming belangrijk.  

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taal Actief.  Op spellinggebied ontdekken de kinderen de eerste regels met betrekking tot onze taalstructuur. Niet alles wordt zo geschreven als het klinkt!  Er wordt vier keer per week aan spelling gewerkt. 

Iedere dag krijgen de leerlingen een onderdeel van taal. Deze onderdelen bestaan uit woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.  

Het schrijven krijgt een vervolg; d.w.z. het aanleren van de hoofdletters. Zodra dat gebeurd is gaan we in de tweede helft van het jaar kleiner schrijven oefenen.  

Wereldoriëntatie wordt in groep 4 als één vak gegeven. In de eerste helft van het schooljaar werken we thematisch. Aan de orde komen b.v. jaarfeesten, kinderboekenweek en de seizoenen. Zo hebben we in de herfst bijvoorbeeld een boswandeling. In de tweede helft van het schooljaar behandelen we twee thema's uit de nieuwe methode Blink.

Voor verkeer hebben we de methode “Klaarover”. De kinderen leren de basisregels van het verkeer. Ook tijdens de wandeling naar gym is hier aandacht voor.  

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) hebben we een nieuwe methode: “De Vreedzame School”. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. 

Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden komen de vakken muzikale vorming en beeldende vorming aan bod.  

Gymnastiek vindt plaats op dinsdagmiddag in de gymzaal van ’t Gastland onder begeleiding van een vakdocent. Naast het ontwikkelen van motorische vaardigheden vinden we spelinzicht en sportiviteit erg belangrijk. 

In de ochtendpauze mag ieder kind iets te eten en/of te drinken meenemen. Schoolbreed is afgesproken dat we op dinsdag- en op donderdagochtend gaan “gruiten”: d.w.z. dat we op die dagen iets van groente of fruit meenemen.