Vreedzaam

Algemeen

Wij zijn sinds schooljaar 2018-2019 een Vreedzame School.

Vreedzaam is een methode die in de klassen gebruikt wordt als een lesmethode op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.

U als ouders  en wij als leerkrachten hebben de taak om  onze  kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

Vreedzaam wil de kinderen hierop voorbereiden.

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van Vreedzaam leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep.

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Aan de hand van een reeks van 6 thema’s komen door een schooljaar heen alle belangrijke zaken aan bod. Deze thema’ zijn:

groepsvorming, conflictoplossing, naar elkaar luisteren, voor elkaar zorgen, je bijdragen leveren en aandacht en respect voor verschillen.

Naast dat het een methode voor in de groep is, is het ook een manier van kijken naar sociale veiligheid in de school. Doordat wij als school gezamenlijk aan bepaalde thema’s aandacht besteden, en de waarden die hieruit voortkomen ook uitdragen, geven we aan wat we belangrijk vinden in de omgang met elkaar. De methode is dus meer dan alleen een lesmethode voor in de groep.

Mediatie

Een centraal thema binnen Vreedzaam is conflictoplossing. In een situatie waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, zullen er altijd conflicten (belangentegenstellingen of meningsverschillen) zijn. Het is zinvol om te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en dat conflicten ontaarden in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing. Zij leren ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te doen. Voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen. Binnen de lessen van De Vreedzame School leren alle leerlingen over bemiddeling (mediëren) bij conflicten van klasgenoten. Daarnaast leiden we als school ieder jaar rond de 10 leerlingen van groep 7 en 8 op als mediator. Zij mogen tijdens de pauzes onze jongere kinderen helpen bij het oplossen van conflicten.

Op deze manier helpen leerlingen elkaar en dragen zij met elkaar zorg voor het onderhouden van een positief schoolklimaat. Leerlingen dragen hier verantwoordelijkheid in.

Democratisch burgerschap

Binnen onze school wordt er actief gewerkt aan houding, vaardigheden en kennis m.b.t. democratie, participatie en identiteit. Voorbeelden hiervan zijn:

  1.  Aan de hand van de Vreedzaam Methode wordt er systematisch en methodisch in alle groepen wekelijks gewerkt aan (democratisch) burgerschap. De school spreekt hierin dezelfde 'taal'. Regelmatig worden er groepsvergaderingen georganiseerd en leren de oudere kinderen hoe je kunt debatteren. Ook leren we de kinderen kritisch nadenken over de inhoud van verschillende soorten vormen van nieuws (via je internet of andere bronnen).
     
  2. Aan de hand van de leerlingenraad kunnen onze leerlingen invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Ieder jaar worden er vertegenwoordigers gekozen vanuit de groepen 6,7, & 8 van de school. Zij vergaderen 6 keer per jaar met de directeur.
     
  3. Iedere twee jaar wordt de tevredenheid onder onze leerlingen gemeten middels een enquête.
     
  4. Leerlingen stellen zelf de belangrijkste groepsregels op die binnen hun eigen groep gelden.

Grondwetregels/gedragscode

Vanuit deze methode hebben we grondwetregels voor de school opgesteld. Deze zijn in overleg met leerkrachten, ouders en leerlingen tot stand gekomen. Onze grondwet luidt:

1.       We hebben vertrouwen in elkaar;

2.       Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt;

3.       We houden rekening met elkaars verschillen;

4.       We gaan respectvol met elkaar om;

5.       We dragen allemaal ons steentje bij.

Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. Elke klas heeft een plek in de klas waarop de grondwet en de eigen klassenregels te vinden zijn, ondertekend door alle leerlingen van de groep. 

We bieden aan het begin van het jaar alle regels tegelijk aan en iedere groep kiest een regel van de week waar extra aandacht aan geschonken wordt. De grondwet is ook terug te vinden in de Vlieger en andere openbare ruimtes.

Nieuwsgierig geworden? Komt u gerust eens kijken hoe we hier op onze school vorm en inhoud aangeven!