Groep 5

Informatie groep 5 

De leerkracht voor groep 5 van groep 5/6 is dit jaar Jeroen Witters en groep 5 Mieke Teunissen. 

In groep 5 zijn veel dingen nieuw voor de kinderen. Er komen veel nieuwe vakken bij en het zelfstandig werken en verantwoordelijk zijn voor je eigen werk gaat een steeds prominentere plek innemen. Hieronder leest u welke vak- en vormingsgebieden tijdens dit leerjaar centraal staan bij ons op school.  

De kinderen in groep 5 werken meerdere malen per week op een laptop van school. De kinderen oefenen hierop de stof die in de lessen aan bod is gekomen. 

De groep gymt één keer in de week op dinsdagochtend van 08:30 tot 09:30 in ‘t Gastland. 

Doel bij het technisch lezen is dat de kinderen eind groep 5 AVI-niveau E5 halen. Groep 5 oefent het technisch lezen d.m.v. de leesmethode ‘Estafette’. Daarnaast oefenen we in groep 5 ook op het lezen van losse woorden. 

De kinderen werken met verschillende aanpakken. Dit houdt in dat elk kind uitdaging krijgt op zijn of haar eigen niveau. De kinderen uit de rode groep werken uit de Estafetteloper. In dit boek staat niet alleen het technisch lezen centraal, maar ook leesmotivatie.  

De kinderen uit de groene en de blauwe groep krijgen meer begeleiding en zullen vaker samen met de leerkracht lezen. Ook krijgen zij meer instructie. Naast de lessen technisch lezen zal er ook tijd besteed worden aan het lezen in het eigen leesboek.  

Voor begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Dit is een methode die aan de hand van actueel nieuws de kinderen verschillende strategieën aanleert. Strategieën zijn o.a.: voorspellen, vragen stellen, samenvatten. Volgens een vaste methode benaderen we elke week een nieuwe tekst die gebaseerd is op een actueel nieuwsfeit.   

Voor rekenen gebruiken we de methode Getal en Ruimte Junior. In deze methode wordt gewerkt op 3 niveaus. Dit jaar komen de getallen tot 1000 aan bod. De tafels t/m 10 moeten beheerst worden en we beginnen met de terminologie en werkwijze van delen en cijferend rekenen. De kinderen leren rekenen met maten, tijd en geld, wat ook in verhaaltjessommen veelvuldig aan bod komt. Maten, schaal en plattegronden worden tevens bij aardrijkskunde behandeld.   

Bij taal en spelling werken we met de methode Staal. Staal besteedt op een methodische manier aandacht aan de woordenschat, taal verkennen, spreken, luisteren en schrijven. Staal spelling werkt met spellingscategorieën. Iedere dag beginnen we met een dagelijks dictee om zo alle reeds aangeleerde spelling categorieën te herhalen.  

Nieuw voor de kinderen in groep 5 is dat de wereldoriëntatievakken worden uitgesplitst in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Bij aardrijkskunde wordt dit jaar aandacht besteed aan de thema’s ‘handige plattegronden’, ‘ontdek Nederland’, ‘eet smakelijk’ en ‘wereldsupermarkt’. Het vak topografie wordt in deze thema’s verwerkt. Geschiedenis gaat over ‘Jagers en boeren, ‘Grieken en romeinen’, ‘Monniken en ridders’, en ‘Steden en Staten’.   

Binnen het vakgebied natuur & techniek behandelen we de thema’s ‘de aarde is uniek’, ‘in weer en wind’, ‘het wonderlijke lichaam’, en ‘handige techniek’.   

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen bij ons op school ook Engels. We werken met de methode 'Take it Easy'. Het doel van deze lessen in groep 5 is het kennismaken met de Engelse taal. Onderwerpen die aan bod komen zijn: tellen, kleuren, dieren en het spreken van korte zinnen. 

De kinderen zullen twee keer in het jaar een techniekmiddag hebben. Deze techniekmiddag komt overeen met het thema dat we behandelen.  

Verder krijgen de kinderen verkeer en is er aandacht voor godsdienstige vorming. Hiervoor gebruiken we de methode Trefwoord. In deze methode staan Bijbelverhalen, maar er worden ook vragen aan de kinderen gesteld zodat zij nadenken over het verhaal wat die dag aan bod gekomen is.  

Ook dit jaar gaan we verder met programma van Vreedzaam. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.  

Vreedzaam wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de benodigde sociale vaardigheden te oefenen.  

Met het programma van Vreedzaam leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.   

Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden komen de creatieve vakken als muzikale vorming, beeldende vorming en kunst en cultuur aan bod. Dramatische vorming vindt, behalve tijdens speciale projecten en als onderdeel van methodische lessen, ook plaats bij de uitvoeringen voor het kindertheater. Op vrijdagmiddag werken we twee maal per jaar groepsdoorbroken, groep 5 tot en met 8, aan kunst en cultuur (de kunst- en cultuurmiddagen).  

In groep 5 gaan we de eerste stappen richting zelfstandig werken, verantwoordelijkheid en het omgaan met keuzes zetten. Dit uit zich tijdens de klassikale lessen, maar ook bij het werken met de weektaak bij rekenen. De kinderen kunnen dan zelf keuzes maken welke vervolgopdrachten ze als eerste gaan doen.   

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen geregeld huiswerk mee met als doel het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en daarmee het bevorderen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.   

Hierin hebben wij voor groep 5 de volgende opbouw afgesproken;  

  • Alle leerlingen houden een keer een spreekbeurt aan de hand van de ‘Dit ben ik-doos’. Deze spreekbeurt wordt geheel thuis voorbereid. Dit dient als opstapje voor het werkstuk, dat de kinderen in groep 6 zullen gaan maken.  

  • Wanneer het nodig is, krijgen kinderen ook werk mee naar huis om thuis te oefenen of om thuis iets af te maken.  

In de ochtendpauze mag ieder kind iets te eten en/of te drinken meenemen.   

Schoolbreed is afgesproken dat we op dinsdag- en op donderdagochtend gaan “gruiten”: d.w.z. dat we op die dagen iets van groente of fruit meenemen.