Groep 7

Informatie groep 7

De leerkracht van groep 7 dit jaar is Coby van Veldhuizen.

In groep 7 worden zaken als zelfstandig werken, verantwoordelijkheid en het omgaan met keuzes steeds belangrijker. Dit uit zich tijdens de klassikale lessen, maar ook bij het verwerken van opdrachten, bijvoorbeeld wanneer een kind zelf het tijdstip van verwerking moet kiezen.

Huiswerk komt in groep 7 structureel aan bod, de kinderen hebben hiervoor een agenda aangeschaft via school. Met de agenda leren de kinderen om huiswerk te plannen. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee met als doel het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en daarmee het bevorderen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op het VO.

Voor groep 7 hebben we het volgende afgesproken m.b.t. huiswerk:

  • De leerlingen bereiden thuis een spreekbeurt voor.
  • De leerlingen bereiden thuis een boekverslag voor.
  • De leerlingen werken thuis twee werkstukken uit. Op school wordt kort aandacht besteed aan het opzetten van het werkstuk. Thuis wordt het werkstuk verder uitgewerkt.
  • De leerlingen krijgen voor de toetsen van de vakken, behorende bij wereldoriëntatie, leerwerk mee in de vorm van een topografiekaartje, samenvatting en het werkboekje met de gemaakte opdrachten.
  • De leerlingen bereiden de toetsen van Engels thuis voor.
  • Leerlingen kunnen individueel werk mee naar huis krijgen, wanneer het extra inoefenen van stof als nuttig wordt ervaren of als ze hun werk op school niet voldoende af hebben gekregen.

Vakinhoudelijk komen in groep 7 de volgende aspecten aan de orde:

Bij rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in Getallen. De leerlingen gaan dit leerjaar o.a. aan de slag met de telrij groter dan een miljoen, bewerkingen voor optellen en aftrekken tot 1.000.000, het cijferend vermenigvuldigen en aftrekken. In groep 6 hebben de leerlingen kennis gemaakt met breuken en kommagetallen. In groep 7 wordt deze kennis verdiept en worden de sommen wat moeilijker. Er wordt gewerkt met gelijknamige en ongelijknamige breuken en de kinderen krijgen inzicht in procenten. Er wordt veel aandacht besteed aan de verhouding tussen breuken, kommagetallen en procenten. Het hoofdrekenen krijgt veel aandacht en daarnaast oefenen de kinderen met cijferen en contextopgaven. Ook de rekenmachine komt aan bod. Daarnaast vindt er een vervolg plaats op het rekenen met (inhouds-)maten, tijd (analoog en digitaal), tijdsduur (hoeveel ben je te laat), geld en het maken en aflezen van verschillende grafieken.

Technisch lezen krijgt in groep 7 nog steeds veel aandacht. We doen dat aan de hand van de methode ‘Estafette’ waarin stapsgewijs verschillende leestechnieken aan bod komen. Er wordt niet meer gewerkt met de vroegere AVI-niveaus. Het is de bedoeling dat de kinderen aan het eind van het schooljaar, net als bij andere vakken, niveau E7 (eind groep 7) behalen. Bij technisch lezen wordt, net als bij vakken als rekenen en spelling, gewerkt in niveaugroepen. De zwakke lezers krijgen een intensievere leesbegeleiding en de betere lezers juist meer zelfstandige opdrachten.

Daarnaast kiezen we ervoor om ook de betere lezers voldoende hardop te laten lezen om te zorgen dat hun leesniveau behouden blijft. Natuurlijk wordt er ook veel tijd ingeruimd voor stillezen in een door de leerling zelfgekozen leesboek.

Voor begrijpend lezen werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een heel actuele methode waarbij kinderen a.d.h.v. teksten uit het hedendaagse nieuws verschillende leesvaardigheden inoefenen. Hiervoor zal uw kind soms gevraagd worden om thuis het nieuws wat extra te volgen. Bij begrijpend lezen werken we groepsoverstijgend. Dit houdt in dat de kinderen hier op hun eigen niveau mee aan de slag kunnen en deze les in een andere klas kunnen volgen.

Voor spelling en taal maken we gebruik van de Taalactief-methode. Bij het vakgebied spelling staat vooral de werkwoordspelling centraal. Naast herhaling van de tegenwoordige tijd, krijgen de verleden en voltooide tijd veel aandacht. Natuurlijk is er ook aandacht voor de spellingcategorieën, waarbij vooral de weetwoorden veel aan bod komen. De leerlingen krijgen iedere week een aantal nieuwe spellingproblemen aangeboden, waar ze aan het eind van het thema een dictee over krijgen.

Bij taal wordt gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat binnen verschillende thema’s. Er wordt veel aandacht besteed aan het woordbenoemen en zinsontleden. Ook komen bijvoorbeeld formeel en informeel taalgebruik en beeldspraak aan de orde.

In groep 7 blijven de kinderen verbonden schrijven met aandacht voor netheid en tempoverhoging. Dit is belangrijk omdat verbonden schrift een betere basis is voor het op tempo schrijven dan blokletters. Het schrijven van blokletters wordt dit jaar wel aangeboden.

De wereldoriëntatievakken splitsen zich uit in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Bij aardrijkskunde wordt in groep 7 aandacht besteed aan de thema’s: ‘kracht der aarde', 'klimaatkwesties', 'samen sterk' en 'wereldwijd verbonden’. Het vak topografie wordt in deze thema’s verwerkt en zal voornamelijk Europa bevatten. Geschiedenis gaat over: 'de Eerste Wereldoorlog', 'de Tweede Wereldoorlog', 'Nederland in opbouw' en 'de wereld in twee blokken’. Binnen het vakgebied natuur en techniek behandelen we achtereenvolgens de thema’s: ‘puur natuur', 'het proefjeslab', 'seks enzo' en 'lekker stevig’. 

Bij Engels ligt de aandacht vooral bij communicatie, woordenschat en spreekvaardigheid. Grammatica en spelling worden meegenomen, maar spelen een ondergeschikte rol, dit komt aan bod in het voortgezet onderwijs. We gebruiken de methode ‘Take it easy’; een methode die volledig digitaal is en waarbij een ‘native speaker’ de kinderen het Engels aanleert. Uiteraard gebeurt dit onder begeleiding van de leerkracht.

Voor het vak verkeer hebben we de methode: “Klaar…….over!”. In groep 7 vindt tevens het theoretisch verkeersexamen plaats. Dit zal in april plaatsvinden.

Naast de hierboven beschreven vak- en vormingsgebieden komen de creatieve vakken als muzikale vorming, beeldende vorming en kunst en cultuur aan bod. Dramatische vorming vindt, behalve tijdens speciale projecten en als onderdeel van methodische lessen, ook plaats bij de uitvoeringen voor het kindertheater. Op de daarvoor geplande vrijdagmiddagen werken we aan kunst en cultuur (de kunst- en cultuurmiddag), er worden excursies georganiseerd en er worden technieklessen gegeven.

Onze school werken we met De Vreedzame School. Deze methode wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

In groep 7 wordt ingezet op het gebruik van de laptops. We oefenen hierop extra het automatiseren voor rekenen en spelling en maken er extra nieuwsbegrip lessen op. Tevens besteden we aandacht aan de gevaren van het internet en het digitaal ‘pesten’.

In de ochtendpauze mag ieder kind iets te eten en/of te drinken meenemen. Schoolbreed is afgesproken dat we op dinsdag- en op donderdagochtend gaan “gruiten”: d.w.z. dat we op die dagen iets van groente of fruit meenemen. Groep 7 heeft dit schooljaar gymles op de dinsdagochtend van 9.15 uur tot 10.00 uur van Gideon, de gymleerkracht.